Λύσεις για ηλιακά συστήματα

Στόχος: Διατήρηση της πίεσης, αντιστάθμιση του διαστολικού όγκου

Λύσει: Δοχείο διαστολής Reflex S +Ενδιάμεσο δοχείο

Τα δοχεία Reflex S έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συνεχή επιφόρτιση σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτές που προκύπτουν στα ηλιακά συστήματα. Ανάλογα με το σύστημα, συστήνεται η τοποθέτηση ενός ενδιάμεσου δοχείου για την προστασία του δοχείου διαστολής από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Τα δοχεία διαστολής αποτελούν την ιδανική λύση για τα ηλιακά συστήματα, καθώς εγγύωνται την σωστή λειτουργία του συστήματος ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, κι έτσι αποφεύγονται επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας. Οι σταθεροποιητές πίεσης χρήζουν περαιτέρω θερμικής προστασίας υπό αυτές τις συνθήκες και γι'αυτό συστήνονταί μόνο ως εναλλακτική λύση σε πολύ μεγάλα συστήματα.


Στόχος: Απομάκρυνση μικροφυσαλίδων αέρα, σωματιδίων και λάσπης από το κύκλωμα

Λύση: απαερωτής Reflex Exvoid + αυτόματο εξαεριστικό Exvoid T + διαχωριστής σωματιδίων Exdirt

Ένας απαερωτής Exvoid για την συνεχή απαέρωση του συστήματος και ένα αυτόματο εξαεριστικό Exvoid T συνήθως επαρκούν για την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων. Για μεγάλες εγκαταστάσεις προτείνεται ένας απαερωτής κενού Servitec κατάλληλος για χρήση αντιψυκτικού. Επιπρόσθετα, σε πιο σύνθετα συστήματα ενδείκνυται η τοποθέτηση ενός διαχωριστή σωματιδίων και λάσπης Exdirt.


Στόχος: Αποθήκευση ζεστού νερού

Λύση: Δοχεία αδρανείας Storatherm 


Τα δοχεία αδρανείας Storatherm επιτρέπουν την αποθήκευση της ηλιακής ενέργιας χωρίς απώλειες, όταν δεν γίνεται χρήση της. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας ή προαιρετικά μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας.