Λύσεις για μεγάλες εγκαταστάσεις και συστήματα τηλεθέρμανσης

Στόχος: Διατήρηση της πίεσης και αντιστάθμιση δου διαστολικού όγκου στο πρωτεύον κύλωμα 

Λύση: Variomat Giga + ενδιάμεσο δοχείο,-α

Μεγάλες ισχύες και υψηλές πιέσεις είαι η ειδικότητα των σταθεροποιητών πίεσης Variomat Giga. Οι βασικές εκδόσεις εξυπηρετούν έως 30 MW, όμως η Reflex προσφέρει ειδικές λύσεις και για μεγαλύτερα ακόμη συστήματα. Σε δίκτυα ζεστού νερού, τα ενδιάμεσα δοχεία τοποθετούνται πριν από τα Variomat Giga. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε τον σχεδιασμό και υπολογισμό από την Reflex.


Στόχος: Απομάκρυνση σωματιδίων και λάσπης από το πρωτεύον κύκλωμα

Λύση: Διαχωριστές σωματιδίων Exdirt

Η Reflex προσφέρει τους διαχωριστές Exdirt και σε χαλύβδινη έκδοση με θυρίδα καθαρισμού για χρήση σε πρωτεύων κύλωμα.


Στόχος: Πλήρωση και απαέρωση του πρωτεύοντος κυκλώματος 

Λύση: Ειδικές μονάδες Servitec 

Η λειτουργία είναι αντίστοιχη με ένα κανονικό Servitec, αλλά ξεχωρίζουν για τις εξαιρετικές ικανότητες απόδοσης. Οι ειδικές μονάδες Servitec αποτελούν μια εναλλάκτική λύση αντί των θερμικών απαερωτών και έχουν την δυνατότητα να απαερώνουν απευθείας το νερό πλήρωσης. Μια τέτοια εγκατάσταση χρειάζεται πρωτίστως να σχεδιαστεί από επαγγελματίες ειδικούς. Eine solche Installation ist aber prinzipiell mit dem zuständigen Experten auf Betreiberseite abzustimmen.